pm3_2.jpg
           
bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
kubusiowi.JPG
szkola w ruchu.jpg
logo_eTw.png
akademia_wyobrazni.png
logo chronmy dzieci.png
Godło baner.jpg
Wyszukiwarka
Kwiecień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
12 13 14 15 16 17 18
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
ban-newsletter.jpg
grafika
Czwartek, 25.02.2021
Agnieszka GóralczykLiczba wyświetleń: 52
PSSE - Aplikacja ProteGO Safe

https://www.gov.pl/web/gis/aplikacja-protego-safe

 

Aplikacja ProteGO Safe

cover-protego-1140x520

Mając na uwadze, iż:

 • koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową (RNA wirusa wykrywano w ślinie, próbkach z noso-gardzieli, krwi pełnej , surowicy, kale i moczu),
 • okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia,
 • istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2 jest odpowiednia profilaktyka, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, unikanie zgromadzeń,
 • do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych,

Główny Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r, poz. 59 ze zm.) zaleca stosowanie aplikacji ProteGO Safe. Aplikacja ProteGO Safe. pozwoli kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID 19.

„Aplikacja ProteGO pozwala użytkownikowi:

 1. monitorować stan swojego zdrowia poprzez wypełnianie Testu Oceny Ryzyka;
 2. uzupełniać Dziennik Zdrowia, w formacie umożliwiającym wygodne udostępnianie wyników personelowi medycznemu podczas badania;
 3. otrzymywać spersonalizowane rekomendacje odnośnie dalszego postępowania, w oparciu o odpowiedzi udzielone podczas wypełniania Testu Oceny Ryzyka;
 4. otrzymywać powiadomienia zachęcające do regularnego wypełniania Ankiety Oceny Ryzyka oraz innych zachowań profilaktycznych.”

Aplikacja dostępna jest do pobrana pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.mc.protegosafe

Polityka prywatności i klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem:

https://govtech.gov.pl/protegosafe/


POLITYKA PRYWATNOŚCI

ProteGO Safe

Najistotniejsze informacje dotyczące Twojej prywatności

Przygotowaliśmy ten dokument, aby poinformować Cię jak przetwarzamy informacje i dane w ProteGO Safe, a także jakie prawa Ci przysługują. Poniżej znajdziesz kluczowe informacje związane z przetwarzaniem danych i informacji w ramach naszej Aplikacji.

Zaprojektowaliśmy ProteGO Safe zgodnie z zasadami Privacy by Default oraz Privacy by Design. Oznacza to, że domyślnie stosujemy ochronę Twojej prywatności i staraliśmy się ograniczyć przetwarzanie Twoich danych już na etapie projektowania i tworzenia aplikacji ProteGO Safe. Staramy się nie pozyskiwać od Ciebie informacji, które umożliwią Twoją identyfikację (tj. danych osobowych), ale może się zdarzyć tak, że podczas korzystania z Aplikacji podasz nam tyle informacji, że będziemy w stanie Cię zidentyfikować (nawet pośrednio) – oznacza to, że będziemy administratorem Twoich danych.

Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane nikomu w formie, która pozwalałaby na identyfikację Ciebie.

Nie będziemy mieli dostępu do informacji i danych osobowych, które wprowadzisz do aplikacji ProteGO Safe. Nie będziemy podejmowali aktywnych działań, aby Cię zidentyfikować. Nie będziemy także analizowali jak korzystasz z ProteGO Safe.

Informacje wprowadzone do ProteGO Safe związane z samooceną ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2 będą w sposób zanonimizowany przesłane do Infermedica. Infermedica także nie będzie miała możliwości zidentyfikowania Cię.

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony Danych Osobowych w związku z korzystaniem z aplikacji ProteGO Safe.
 2. Niniejszy dokument jest przygotowany w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Administratorem Danych Użytkowników jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa.
 4. W razie ogólnych pytań dotyczących prywatności, a także pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub wykorzystania Danych Osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem: .pl  lub  .
 5. Administrator Danych powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Renata Wągrodzka z którą możesz skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: .
 6. Administrator Danych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by Przetwarzanie przez niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych.
 7. Administrator Danych oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 2.
Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze Danych – rozumie się przez to Głównego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 65, 03–729 Warszawa. Administrator Danych samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 2. Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku, tj. nazwa Użytkownika oraz inne dane podawane podczas korzystania z ProteGO Safe i określone w niniejszej Polityce Prywatności, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;
 3. ProteGO Safe lub Aplikacja – rozumie się przez to aplikację ProteGO Safe, która umożliwia triaż (samoocenę ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2, stworzoną na podstawie kwestionariusza WHO), dziennik zdrowia Użytkownika, wsparcie w profilaktyce i zapobieganiu zarażeniem, wczesne ostrzeganie Użytkownika potencjalnie zagrożonego zarażeniem, informowanie o istotnych informacjach związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz przypominacz bezpiecznych zachowań i nawyków codziennej higieny;
 4. Przetwarzaniu – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Regulaminie – rozumie się przez to dokument, który określa warunki korzystania z ProteGO Safe, a także prawa i obowiązki Administratora Danych oraz Użytkowników;
 6. RODO – rozumie się przez to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do ProteGO Safe (tablet, smartphone itp.) z systemem Android 6.0 lub wyższym z dostępem do sklepu Google Play albo z systemem iOS w wersji nie niższej niż 10.3 z dostępem do sklepu AppStore;
 8. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę (Ciebie), która zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa korzysta z ProteGO Safe;
 9. WHO – rozumie się przez to Światową Organizację Zdrowia (World Health Organisation);

§ 3.
Ogólne zasady Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:
  a) przeciwdziałania pandemii wirusa SARS-CoV-2;
  b) profilowanie w celu przeciwdziałania pandemii wirusa SARS-CoV-2
  c) korzystania przez Użytkownika z Aplikacji zgodnie z Regulaminem;
  d) analiza, organizowanie i ulepszanie ProteGO Safe.
 2. Dane Osobowe osób, których dane dotyczą, są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z zadaniem publicznym polegającym na zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 wynikającym z art. 1, 2, 3, 6 oraz 8a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59).
 3. Dane Osobowe dotyczące stanu zdrowia Użytkownika są przetwarzane także na podstawie 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. z zadaniem publicznym polegającym na zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 wynikającym z art. 1, 2, 3, 6 oraz 8a ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59), gdyż przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi na podstawie prawa państwa członkowskiego. Przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia jest konieczne do korzystania z pełnych funkcjonalności ProteGO Safe Safe (w tym samooceny ryzyka infekcji wirusem SARS-CoV-2, stworzonej na podstawie kwestionariusza WHO).
 4. Administrator danych przestrzega następujących zasad Przetwarzania Danych Osobowych:
  a) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych i aby móc to wykazać;
  b) utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  c) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  d) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  e) zachowuje poufność Danych Osobowych;
  f) zapewnia osobom, których dane dotyczą, realizację ich praw wynikających z przepisów prawa.
 5. Administrator danych może przetwarzać następujące Dane Osobowe (kategorie Danych Osobowych): identyfikator Urządzenia Użytkownika, nazwa Użytkownika (imię), dane dotyczące zdrowia, płeć, wiek, dane dotyczące palenia papierosów i inne, które Użytkownik zdecyduje się dobrowolnie wprowadzić do funkcjonalności Dziennik Zdrowia w ProteGO Safe.
 6. Podanie Danych Osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jest dobrowolne, lecz może warunkować korzystanie z pełnych funkcjonalności ProteGO Safe.
 7. Ponadto przetwarzane będą wszelkie Dane Osobowe dobrowolnie przekazane przez Użytkownika w związku z jakąkolwiek formą kontaktu z Administratorem.
 8. Odbiorcami zanonimizowanych danych i informacji z ProteGO Safe mogą być:
  1) podmioty, które współpracują z Administratorem danych w celu rozwoju i utrzymania ProteGO Safe:
  a) Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 27, 00 – 060 Warszawa, e-mail: (Administrator Systemu);
  b) TYTANI24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ząbkowicka 55, 50 – 511 Wrocław (adres biura: ul. Kościerzyńska 32A, Wrocław, 51 – 410), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000725465, REGON 369879064, NIP 8992843182, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 20 000,00 zł;
  2) Podmiot, który dostarcza narzędzie umożliwiające samoocenę ryzyka zarażenia COVID-19: Infermedica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000429183, REGON 021889810, NIP 8971782877 (polityka prywatności Infermedica: https://infermedica.com/privacy-policy, informacje o Usłudze Triażu: https://developer.infermedica.com/docs/covid-19#triage);
  3) Podmiot dostarczający infrastrukturę umożliwiającą pobranie i aktualizowanie ProteGO Safe: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia VAT IE6388047V (usługa Google Firebase – https://firebase.google.com/support/privacy).
  4) Podmiot dostarczający w przyszłości dodatkowe funkcjonalności: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5a, 00-184 Warszawa, e-mail: ;
  5) Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. 00-952 Warszawa, NIP 5251918554, Regon 000287987.
 9. Przetwarzane Dane Osobowe nie są udostępniane Odbiorcom Danych w formie, która pozwalałaby na identyfikację.
 10. Dane Osobowe będą przechowywane nie dłużej niż trwa korzystanie z ProteGO Safe, a także nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Po zaprzestaniu korzystania z ProteGO Safe Dane Osobowe zostaną usunięte wraz z Aplikacją.
 11. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 12. Dane Osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Administrator nie podejmuje względem Użytkownika decyzji w sposób zautomatyzowany.

§ 4.
Prawa Użytkowników

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Danych Osobowych;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Danych Osobowych;
  c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Danych Osobowych;
  d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  e) prawo do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec Przetwarzania Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji praw wskazanych w ust. 1, należy skorzystać z odpowiednich funkcjonalności ProteGO Safe.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub powszechnie obowiązujące przepisy.

§ 5.
Postanowienia końcowe

 1. W ProteGO Safe mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie ProteGO Safe.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Administrator będzie informować z wyprzedzeniem.

 

Aplikacja ProteGO Safe

wytyczne 20-04-2020

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ